2017-2018

Callie Berlet
Callie Berlet

President

Callie Berlet
Callie Berlet

President

Eloise Moss
Eloise Moss

VP Finance

Eloise Moss
Eloise Moss

VP Finance

Hannah Matheson
Hannah Matheson

VP Events

Hannah Matheson
Hannah Matheson

VP Events

Claire Anthony
Claire Anthony

VP Events

Claire Anthony
Claire Anthony

VP Events

Marie-Soleil Smith
Marie-Soleil Smith
Marie-Soleil Smith
Marie-Soleil Smith
Teagan Andrews
Teagan Andrews
Teagan Andrews
Teagan Andrews
Delaney Lewis
Delaney Lewis
Delaney Lewis
Delaney Lewis
Kat Dawes
Kat Dawes
Kat Dawes
Kat Dawes